Systém jakosti

POLITIKA JAKOSTI

Vedení organizace je si vědomo, že prosperita organizace je závislá na kvalitě dodávaných výrobků a služeb a spokojenosti zákazníků. Proto se rozhodlo důsledně aplikovat zásady systému managamentu jakosti a tím zlepšit kvalitu výsledků práce a zvýšit spokojenost jak zákazníků, tak zaměstnanců organizace.


Organizace MANEL, s.r.o. vycházejíc ze strategických cílů má tyto záměry:

  1. Při všech procesech systému jakosti uplatňovat principy a zásady mezinárodní normy EN ISO 9001 : 2000, do jejich prosazování v praxi zapojit všechny zaměstnance organizace a vytvořit podmínky pro neustálé zlepšování kvality produktů organizace a spokojenosti jejich zákazníků.
  2. Průběžně analyzovat potřeby zákazníků a získané informace aplikovat do organizování a řízení společnosti. Zaměřit se přitom na budování strategických partnerských vztahů a prohlubovat specializaci a profesionalitu ve vybraných činnostech, které budou pro zákazníky důležité a takto se profilovat na trhu.
  3. Zaměřit se na soustavný kvalifikační a odborný růst zaměstnanců, na rozvoj a zhodnocování tvořivých schopností zaměstnanců.
  4. Rozšířit pracovní prostory a zajistit vhodné skladové a parkovací prostory jako předpoklad zvýšení pružnosti organizace při poskytování produktů ve vyšší kvalitě.
  5. Zajistit ekonomickou stabilitu organizace vytvořením dostatečné finanční rezervy pro případné plné krytí mimořádných provozních potřeb.


Vedení organizace přijalo tuto politiku jakosti za svou a vycházejíc z ní stanovuje pro jednotlivé roky cíle jakosti a zavazuje se systematicky pracovat na vytváření potřebných zdrojů pro naplňování stanovených záměrů a cílů. Dále se zavazuje pravidelně ověřovat stav systému managementu jakosti v organizaci a výsledky jeho zlepšování.

 

 

Zpracoval : Ing. Pavel Matura, vedoucí úseku TPV

Přezkoumal a schválil : Vladimír Špička, jednatel

V Šumperku dne : 24. 7. 2006